Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

Szczęśliwa liczba na dziś: 27

Opieka stomatologiczna

Szanowni Rodzice

W związku z wejściem w życie 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) organ prowadzący szkoły i dyrektor szkoły zgodnie z art. 4 wyżej cytowanej ustawy zobowiązani są do zorganizowania opieki stomatologicznej nad uczniami. Przedmiotowa ustawa przewiduje w art. 12 ust. 3 podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy organem prowadzącym, jakim jest powiat śremski, a podmiotem wykonującym działalność leczniczą stomatologiczną. Do opieki stomatologicznej nad uczniami zgłosiły się 3 gabinety znajdujące się na terenie Śremu. Wykaz świadczeń gwarantowanych oraz warunki ich realizacji określa zał. 2 i 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1199 z późn. zm.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Zgodnie z art. 8 ww. ustawy lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
(wykaz świadczeń załącznik pkt nr 2),
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia, (wykaz świadczeń załącznik pkt nr 3).

W pierwszej kolejności obligatoryjne jest wyrażenie zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów na objęcie opieką stomatologiczną. W załączniku znajduje się wzór zgody. Formularz obejmuje leczenie ogólne i profilaktykę — osoby niepełnoletnie wypełniają pkt 1 i 2 natomiast osoby pełnoletnie wypełniają tylko pkt 2. Podpisane zgody należy  przekazać wychowawcy klasy do dnia 29 listopada 2019 r.
Stosowne porozumienie z gabinetami zostanie podpisane po ustaleniu ilości uczniów, którzy wyrażą zgodę na leczenie i brak  sprzeciwu na profilaktykę. Kolejnym etapem będzie stworzenie harmonogramu wizyt.

Załączniki do pobrania:
1. wzór zgody
2. wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych
3. wykaz świadczeń profilaktycznychCopyright © 2019 | www.zse-srem.pl | All Rights Reserved!