Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

Szczęśliwa liczba na dziś: 27

Technik Ekonomista

Specjalność 2019: biznes w sporcie

 

Czego uczymy w tym  zawodzie:

- Przygotowanie ekonomiczno - prawne do prowadzenia działalności

- Prowadzenie działalności w organizacji

- Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostce organizacyjnej

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych

- Sporządzanie sprawozdań finansowych i prowadzenie analizy finansowej

- Posługiwanie się językiem angielskim w prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Egzaminy zdawane przez uczniów:

AU.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36 - Prowadzenie rachunkowości



Copyright © 2019 | www.zse-srem.pl | All Rights Reserved!